Kontrola zamestnanca na odlúčenom pracovisku

V zmysle §9 ods. 1 písm. c)  Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov má zamestnávateľ povinnosť kontrolovať zamestnanca na odlúčenom pracovisku, ktorý pracuje na pracovisku sám.

kontrola zamestnanca na odlúčenom pracovisku

Uvedený zákon nepojednáva akým spôsobom, a v akom intervale má zamestnávateľ túto povinnosť zabezpečiť. 

Táto povinnosť sa dá zabezpečiť nasledovnými spôsobmi:

  1. telefonicky,
  2. kamerovým systémom,
  3. technickým zariadením,
  4. zamestnancom SBS,
  5. a pod.

Telefonicky

Zamestnávateľ, alebo iný zamestnanec z druhej prevádzky volá zamestnancovi v pravidelných intervaloch.

Kamerovým systémom

Kamerovým systémom, ktorý je vyvedený na trvalú obsluhu. Pri tomto spôsobe zabezpečenia kontroly zamestnanca na odlúčenom pracovisku, ktorý pracuje na pracovisku sám musí zamestnávateľ dodržať § 13 ods. 4 Zákona NR SR č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších noviel.

Technickým / monitorovacím  zariadením

Zamestnanec má na tele technické zariadenie, ktoré je vyvedené na trvalú obsluhu. Ak sa zamestnanec prestane hýbať, zariadenie po určitom začne vibrovať. Ani keď sa zamestnanec na podnet vibrovania nehýbe, trvalá obsluha kontaktuje zamestnanca telefonicky.

Zamestnancom SBS

Zamestnanec SBS pri pravidelnej obchôdzke skontroluje zamestnanca či je v poriadku.

V legislatíve nie je stanovený časový interval, v ktorom má zamestnávateľ zamestnanca kontrolovať. Je treba dbať na to, že po zástave srdca do 5 minút odumiera mozog.

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa