Kontrola zákazu fajčenia vykonávaná zamestnávateľom

Povinnosťou zamestnávateľa v zmysle zákona o bezpečnosti práce je vykonávať kontrolu, či zamestnanec dodržiava zákaz fajčenia. 

kontrola zákazu fajčenia na pracovisku

Postup vykonania kontroly zákazu fajčenia si zamestnávateľ upraví vo svojom internom predpise. Interný predpis by mal obsahovať:

  1. okruh osôb, ktoré budú vykonávať kontrolu zákazu fajčenia,
  2. povinnosti zamestnancov,
  3. interval a podmienky vykonania kontroly,
  4. priestory, kde je zakázané a kde je dovolené fajčiť,
  5. spôsob označenia uvedených priestoroch,
  6. postih za porušenie zákazu fajčenia, tu sa môže zamestnávateľ odvolať na pracovný poriadok a pod,
  7. záznam z kontroly zákazu fajčenia,
  8. a pod.

V zmysle zákonníka práce a zákona o bezpečnosti práce je povinnosťou zamestnanca:

  1. dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného správania na pracovisku a určené pracovné postupy, s ktorými bol riadne a preukázateľne oboznámený,
  2. dodržiavať určený zákaz fajčenia na pracoviskách.

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa