Kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík

Od 01. júna 2024 nadobúda účinnosť vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 123/2024 Z.z. ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov.

Kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík

Zmena nastáva v prílohe č. 1 písmeno K. znie:

(Karcinogénne faktory, mutagénne faktory alebo reprodukčne toxické faktory 8)

KategóriaCharakteristika prác
1.a) Práce, pri ktorých je predpoklad, že expozícia karcinogénnym faktorom, mutagénnym faktorom alebo reprodukčne toxickým faktorom neprekračuje 0,3-násobok priemerného najvyššie prípustného expozičného limitu pre daný karcinogénny faktor, mutagénny faktor alebo reprodukčne toxický faktor.
b) Práce, pri ktorých závery posúdenia rizika identifikovali sporadicky vykonávanú prácu s karcinogénnym faktorom, mutagénnym faktorom alebo reprodukčne toxickým faktorom pri zabezpečení úplnej bariérovej ochrany pred expozíciou a súvisiacim zdravotným rizikom z expozície.
c) Neurčuje sa pre karcinogénne faktory, mutagénne faktory alebo reprodukčne toxické faktory, ktoré sú klasifikované ako senzibilizujúce.
2.a) Práce, pri ktorých je expozícia karcinogénnym faktorom, mutagénnym faktorom alebo reprodukčne toxickým faktorom vyššia ako 0,3-násobok priemerného najvyššie prípustného expozičného limitu pre daný karcinogénny faktor, mutagénny faktor alebo reprodukčne toxický faktor, ale neprekračuje priemerný najvyššie prípustný expozičný limit.
b) Práce, pri ktorých závery posúdenia rizika nepredpokladajú zvýšenú mieru zdravotného rizika zo špecifického pôsobenia karcinogénnych faktorov, mutagénnych faktorov alebo reprodukčne toxických faktorov.
3.a) Práce, pri ktorých expozícia karcinogénnym faktorom, mutagénnym faktorom alebo reprodukčne toxickým faktorom prekračuje priemerný najvyššie prípustný expozičný limit, ale neprekračuje 1,5-násobok priemerného najvyššie prípustného expozičného limitu.
b) Práce, pri ktorých závery posúdenia rizika predpokladajú zvýšenú mieru zdravotného rizika zo špecifického pôsobenia karcinogénnych faktorov, mutagénnych faktorov alebo reprodukčne toxických faktorov.
4.a) Práce, pri ktorých expozícia karcinogénnym faktorom, mutagénnym faktorom alebo reprodukčne toxickým faktorom prekračuje 1,5-násobok priemerného najvyššie prípustného expozičného limitu..
b) Práce, pri ktorých je zamestnanec exponovaný karcinogénnym faktorom, mutagénnym faktorom alebo reprodukčne toxickým faktorom a expozícia zodpovedá expozícii podľa kategórie 3 písmena a) a odpoveď organizmu poukazuje na špecifické pôsobenie karcinogénnych faktorov, mutagénnych faktorov alebo reprodukčne toxických faktorov.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2024.

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa