Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov (ďalej len “KBÚ„) obsahuje komplexné informácie o uvedenej chemickej látke. Príjemca chemickej látky takto dostáva informáciu o všetkých dôležitých aspektoch súvisiacich s nebezpečnými vlastnosťami chemickej látky. 

Karta bezpečnostných údajov

KBÚ sa vypracúva ak:

 1. látka alebo zmes spĺňa kritériá klasifikácie ako nebezpečná podľa nariadenia CLP,
 2. látka je perzistentná, bioakumulatívna a toxická (PBT) alebo veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna (vPvB) podľa kritérií uvedených v prílohe XIII REACH alebo
 3. látka je zahrnutá do zoznamu kandidátskych látok ("Kandidátsky zoznam") na prípadnú autorizáciu podľa článku 59 ods. 1 REACH z akýchkoľvek iných dôvodov.

KBÚ vypracúva výrobca, dovozca, distribútor alebo následný užívateľ, ktorý ju je povinný poskytnúť svojim zákazníkom Národnému toxikologickému informačnému centru (od 01.01.2025 sa táto povinnosť vypúšťa v zmysle zákona NR SR č. 109/2024 Z.z. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia a znižovaním administratívnej záťaže). Za obsah KBÚ zodpovedá dodávateľ chemikálie. Dodávateľom môže byť výrobca, dovozca, následný užívateľ alebo distribútor. Pri dodávaní na slovenský trh musí byť KBÚ vypracovaná v slovenskom jazyku.

Dodávateľ bezodkladne aktualizuje kartu bezpečnostných údajov a v jej revidovanej podobe ju poskytne najneskôr do piatich pracovných dní od aktualizácie každému príjemcovi, ktorému látku alebo zmes v uplynulých 12 mesiacoch dodával, a Národnému toxikologickému informačnému centru (od 01.01.2025 sa táto povinnosť vypúšťa v zmysle zákona NR SR č. 109/2024 Z.z. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia a znižovaním administratívnej záťaže).

Dodávateľ poskytne na žiadosť príjemcu KBÚ pre zmes, ktorá nie je nebezpečná, ale obsahuje látku:

 1. ktorá predstavuje nebezpečenstvo pre zdravie ľudí alebo životné prostredie,
  - v koncentrácii ≥ 1 % hmotnostného v prípade iných ako plynných zmesí
  - v koncentrácii ≥ 0,2 % objemového v prípade plynných zmesí
 2. ktorá je PBT alebo vPvB, alebo ktorá je zahrnutá do „Kandidátskeho zoznamu“ v koncentrácii ≥ 0,1 % hmotnostného v prípade iných ako plynných zmesí
 3. pre ktorú v Spoločenstve existujú expozičné limity v pracovnom prostredí.

KBÚ tvoria nasledovné informácie:

 1. identifikácie látky/zmesi a spoločnosti/podniku,
 2. identifikácia nebezpečnosti,
 3. zloženie/informácie o zložkách,
 4. opatrenia prvej pomoci,
 5. protipožiarne opatrenia,
 6. opatrenia pri náhodnom uvoľnení,
 7. zaobchádzanie a skladovanie,
 8. kontroly expozície/osobná ochrana,
 9. fyzikálne a chemické vlastnosti,
 10. stabilita a reaktivita,
 11. toxikologické informácie,
 12. ekologické informácie,
 13. opatrenia pri zneškodňovaní,
 14. informácie o doprave,
 15. regulačné informácie,
 16. Iné informácie.

Údaje z KBÚ sa používajú v nasledovných oblastiach:

 1. bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 2. ochrany pred požiarmi,
 3. prepravy nebezpečných látkach ADR, RID, ICAO/IATA, IMDG a ADN,
 4. životného prostredia,
 5. civilnej ochrany,
 6. závažných priemyselných havárií,
 7. a pod.

Informácie, ktoré poskytuje dodávateľ látky alebo zmesi príjemcovi, ak sa nevyžaduje KBÚ.

V prípade povinnosti oznámiť informácie v dodávateľskom reťazci smerom nadol pri látkach alebo látkach v zmesiach, pre ktoré sa nevyžaduje KBÚ, dodávateľ poskytne príjemcovi tieto informácie:

 1. registračné čísla látok podliehajúcich autorizácii, obmedzeniu (reštrikcii) alebo látok, u ktorých môžu byť informácie o nich dôležité pri určovaní a uplatňovaní vhodných opatrení manažmentu rizík,
 2. či látka alebo látky (zložky zmesi) podliehajú autorizácii a podrobnosti o každej udelenej alebo zamietnutej autorizácii,
 3. podrobnosti o všetkých obmedzeniach (reštrikciách) pre látku alebo zložky zmesi,
 4. všetky iné dostupné a podstatné informácie o látke alebo zložkách zmesi, ktoré sú potrebné pri určovaní a uplatňovaní vhodných opatrení manažmentu rizík, vrátane osobitných podmienok používania vyplývajúcich z testovania prispôsobeného expozícii danou látkou (časť 3. prílohy XI REACH).

Informácie musí dodávateľ poskytovať bezplatne v tlačenej alebo elektronickej podobe najneskôr pri prvej dodávke látky alebo zmesi.

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa