Čo je to JUBS?

JUBUS je jednoduchý úkryt budovaný svojpomocne. 

Kde sa buduje JUBS?

Na jednoduché úkryty budované svojpomocne sa vyberajú vhodné podzemné alebo nadzemné priestory stavieb vybudované v stave bezpečnosti, ktoré po vykonaní svojpomocných špecifických úprav musia zabezpečovať čiastočnú ochranu pred účinkami mimoriadnych udalostí a použitých zbraní v čase vojny a vojnového stavu.

jednoduchý úkryt budovaný svojpomocne jubus

Kedy možno považovať JUBS za ochrannú stavbu?

Vhodné podzemné a nadzemné priestory stavieb vybrané pre jednoduché úkryty možno považovať za ochranné stavby až po vykonaní špecifických úprav, ktoré sú potrebné na pripravenosť stavieb plniť účel, na ktorý boli vybudované.

Čo musí spĺňať JUBS?

Vybrané vhodné podzemné alebo nadzemné priestory stavieb na jednoduché úkryty musia spĺňať požiadavky na:

 1. vzdialenosť miesta pobytu ukrývaných osôb tak, aby sa mohli v prípade ohrozenia včas ukryť,
 2. zabezpečenie ochrany pred radiačným zamorením a pred preniknutím nebezpečných látok,
 3. minimalizáciu množstva prác nevyhnutných na úpravu ich priestorov,
 4. statické a ochranné vlastnosti,
 5. vetranie prirodzeným alebo núteným vetraním vonkajším vzduchom, filtračným a ventilačným zariadením,
 6. utesnenie.

Rozdelenie JUBUS podľa počtu osôb

JUBS sa delí počtu osôb:

 1. pre kapacitu 50 ukrývaných osôb a viac,
 2. pre kapacitu do 50 ukrývaných osôb.  

Požiadavky na dispozičné riešenie JUBS

Dispozícia ochrannej stavby musí byť vyriešená v rámci projektovej prípravy a výstavby pre plánovaný počet ukrývaných osôb, a to členením priestorov a ich plochy. Stavebné úpravy a technické vybavenie, napríklad strojovňa pre filtračné a ventilačné zariadenie súvisiace so spohotovením úkrytu, sú súčasťou projektovej dokumentácie.

Z čoho spohotovostnenie JUBS pozostáva?

Spohotovovanie jednoduchého úkrytu budovaného svojpomocne pozostáva:

 1. z utesnenia okien a dverí,
 2. zo spohotovenia sociálnych častí,
 3. z vytvorenia zásoby vody,
 4. z označenia nástupu a výstupu z úkrytu,
 5. z označenia asanačných priepustov,
 6. zo zabezpečenia zdravotníckeho materiálu a prostriedkov individuálnej ochrany,
 7. z osadenia komínčekov – vzduchovodov do úkrytových častí.

Základné plošné a objemové ukazovatele pre JUBUS

Základné plošné a objemové ukazovatele:

 1. podlahová plocha: 1,0 – 1,5 m2/1 osobu 
 2. minimálna svetlá výška: 2,1 m 
 3. zásoba pitnej vody: 2,0 l/1 osobu/1 deň 
 4. množstvo privádzaného vonkajšieho vzduchu: 10,0 a 14,0m3/1 osobu/1 hodinu 

10 m3 pri teplote vonkajšieho vzduchu do 23 oC; 14 m3 pri teplote vonkajšieho vzduchu nad 23 oC. 

Členenie priestorov a ich plochy 

 1. miestnosti pre ukrývané osoby: 1,0 – 1,5 m2/1 osobu 
 2. priestory na sociálne zariadenia: 1 záchodová misa max. pre 75 žien; 1 
 záchodová misa a 1 pisoár max. pre 
 150 mužov
 3. priestor na uloženie zamorených odevov: 0,07 m2 podlahovej plochy 
 4. strojovňa filtračného a ventilačného zariadenia 

Technické požiadavky na JUBUS

Zvýšenie ochranných vlastností sa dosiahne:

 1. spevnením oslabených miest obvodových konštrukcií, najmä dverných, okenných a vetracích otvorov,
 2. vybudovaním tieniacich stien.

Na vchody sa používajú dvere bez sklených výplní, ktoré sa musia otvárať smerom von. Vhodné je navrhovať dvoje vstupných dvier za sebou s medzerou najmenej 1,6 m. 

Tieniaca stena sa umiestňuje zvonku alebo vnútri úkrytu čo najbližšie ku vchodu alebo vjazdu, vždy však tak, aby bola zachovaná priechodná šírka dverí. Výška tieniacej steny nesmie prekrývať celý otvor a musí byť vybudovaná do výšky najmenej 1,7 m od úrovne podlahy.

Parapety okenných otvorov v podzemných podlažiach musia byť najmenej 170 cm nad podlahou. 

Presvetľovacie otvory v podzemných podlažiach musia byť najmenej 65 cm nad miestom na ležanie. 

Utesnenie sa dosiahne utesnením všetkých otvorov vedúcich do úkrytu s použitím dostupných tesniacich materiálov.

Požiadavky na vetranie JUBUS

Ak sa jednoduché úkryty skladajú z niekoľkých menších miestností, každá miestnosť musí mať samostatné prirodzené vetranie.

Vonkajší vzduch sa privádza komínčekom, ktorého nasávací otvor musí byť 1,5 až 2,0 m nad úrovňou terénu a ktorý vyúsťuje v úkrytoch 0,5 m nad podlahou – plocha prierezu prívodného a odvodného komínčeka musí byť 10 cm2 na jedného ukrývaného. 

Vonkajší vzduch sa privádza komínčekom, ktorého nasávací otvor musí byť 1,5 až 2,0 m nad úrovňou terénu a ktorý vyúsťuje v úkrytoch 0,5 m nad podlahou – plocha prierezu prívodného a odvodného komínčeka musí byť 10 cm2 na jedného ukrývaného. 

Znehodnotený – vydýchaný vzduch sa odvádza komínčekom vyústeným 0,2 až 0,25 m pod stropom a vyvedeným čo najvyššie do priestoru mimo úkrytu, najmenej o 1 m vyššie, ako je nasávací otvor prívodného vzduchu. 

Komínčeky – vzduchovody sa zhotovujú v rámci výstavby, a to z plechových, plastových, novodurových a iných rúr, alebo sa vyrobia z dosák. 

Nútené vetranie sa zabezpečuje v úkrytoch s kapacitou nad 50 ukrývaných osôb. 

Na zabezpečenie núteného vetrania možno využiť vzduchotechnické zariadenie. 

Vzduchotechnické zariadenie musí byť napojené na stabilný alebo mobilný náhradný zdroj elektrickej energie. 

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa