BOZP povinnosti zamestnávateľa

Zamestnávateľ je povinný pri vykonávaní opatrení v rámci BOZP postupovať v súlade s právnymi predpismi, aby ochránil život a zdravie zamestnancov. Prinášame vám prehľad najčastejších povinností zamestnávateľa v oblasti BOZP. 

bozp povinnosti zamestnavatela

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP uvádza Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP. Tento zákon stanovuje základné povinnosti zamestnávateľa s cieľom zabezpečiť ochranu zdravia a života zamestnancov pri práci.

Povinnosti zamestnávateľa na úseku bezpečnosti práce sú nasledovné:

1. Vypracovanie a vedenie dokumentácie bezpečnosti práce so skutočným stavom o:

 1. politiky BOZP a jej vyhodnotenie,
 2. analýzy rizík s posúdením všetkých pracovných činností a pracovísk,
 3. smernice na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,
 4. smernice na kontrolu požitia alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok,
 5. smernice manipulácia s bremenami,
 6. zoznamu prác a pracovísk zakázaných tehotným ženám, matkám a mladistvým,
 7. smernice na ochranu nefajčiarov,
 8. traumatologického plánu,
 9. smernice bezpečnostné a zdravotné značenie,
 10. bezpečné pracovné postupy a prevádzkové poriadky BOZP,
 11. sprievodnej technickej dokumentácie,
 12. a iné.

2. Z hľadiska pracovného úrazu, iného úrazu, choroby z povolania, nebezpečnej udalosti a závažnej priemyselnej havárií:

 1. zistiť príčinu a všetky okolnosti ich vzniku,
 2. spísať záznam o registrovanom pracovnom úraze,
 3. prijať a vykonať potrebné opatrenia, aby sa zabránilo opakovaniu podobného pracovného úrazu,
 4. viesť evidenciu:
  - pracovných úrazoch, 
  - iných úrazov ako pracovných úrazov a nebezpečných udalostí, 
  - priznaných chorôb z povolania a ohrození chorobou z povolania.

3. Viesť dokumentáciu o školení zamestnancov:

 1. zamestnancov,
 2. vedúcich zamestnancov,
 3. zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť,
 4. fyzickej osoby, ktorá sa nachádza s vedomím zamestnávateľa na jeho pracovisku alebo v jeho priestore,
 5. a pod.

4. Vykonávať a viesť dokumentáciu o vykonaných:

 1. odborných prehliadka a odborných skúškach (technické zariadenia tlakové, zdvíhacie, elektrické a plynové),
 2. kontrolách elektrického ručného náradia a kontrole elektrického spotrebiča,
 3. a pod.

5. Vykonávanie preventívnych prehliadok stavu bezpečnosti práce.

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa