Bezpečnostnotechniká služba

Bezpečnostnotechniká služba plní úlohy pracovnej zdravotnej služby v nasledujúcich činnostiach:
a) hodnotí faktory práce a pracovného prostredia a spôsob vykonávania práce z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie zamestnancov,
b) zisťuje expozíciu zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a ich možné kombinované účinky na zdravie,
c) hodnotí zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci, a podieľa sa na vypracovaní posudku o riziku pre zamestnávateľa, navrhuje zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika,
d) vypracúva návrhy na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík,
e) podporuje prispôsobovanie práce a pracovných podmienok zamestnancom z hľadiska ochrany zdravia,
f) poskytuje primerané poradenstvo zamestnávateľovi a zamestnancom pri
– plánovaní a organizácii práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest a spôsobu výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia,
– ochrane zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo technológií, ktoré sa používajú alebo plánujú používať,
– ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii práce, psychológii práce a ergonómii,

g) zúčastňuje sa na vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, na zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií zo zdravotného hľadiska,
h) spolupracuje pri poskytovaní informácií, vzdelávania a výchovy v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómii.

Naša spoločnosť má oprávnenie na výkon bezpečnostnotechnickej služby vydanej Národným inšpektorátom práce v Košiciach dňa 15.11.2007 pod evidenčným číslom BTS– 1172/07. (V zmysle § 39c Prechodné ustanovenie zákona NR SR č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, k úpravám účinným od 1. júna 2010 oprávnenie na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby podľa § 21 a oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce podľa § 27 vydané podľa predpisov platných do 31. mája 2010 sa považujú za oprávnenia vydané na neurčitý čas.“).

Kontaktné informácie

B.P.O. s.r.o.
Arménska 4
821 07 Bratislava 214

Bc. Marian Muráni
riaditeľ spoločnosti

mobil: 0905 200 658
tel./fax.: 02/526 23 961
e-mail: bpo@bpo.sk

Ďalšie kontaktné informácie »

Referencie

  • KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
  • Komunálna poisťovňa, a.s.
  • SHELL Slovakia, spol. s.r.o.
  • SEGUM incest s.r.o.
  • SLOVDEKRA, s.r.o.