Pracovná
zdravotná služba

Bezpečnostnotechniká služba plní úlohy pracovnej zdravotnej služby v nasledujúcich činnostiach:
a) hodnotí faktory práce a pracovného prostredia a spôsob vykonávania práce z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie zamestnancov,
b) zisťuje expozíciu zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a ich možné kombinované účinky na zdravie,
c) hodnotí zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci, a podieľa sa na vypracovaní posudku o riziku pre zamestnávateľa, navrhuje zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika,
d) vypracúva návrhy na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík,
e) podporuje prispôsobovanie práce a pracovných podmienok zamestnancom z hľadiska ochrany zdravia,
f) poskytuje primerané poradenstvo zamestnávateľovi a zamestnancom pri
– plánovaní a organizácii práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest a spôsobu výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia,
– ochrane zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo technológií, ktoré sa používajú alebo plánujú používať,
– ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii práce, psychológii práce a ergonómii,

g) zúčastňuje sa na vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, na zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií zo zdravotného hľadiska,
h) spolupracuje pri poskytovaní informácií, vzdelávania a výchovy v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómii.

Naša spoločnosť má oprávnenie na výkon bezpečnostnotechnickej služby vydanej Národným inšpektorátom práce v Košiciach dňa 15.11.2007 pod evidenčným číslom BTS– 1172/07. (V zmysle § 39c Prechodné ustanovenie zákona NR SR č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, k úpravám účinným od 1. júna 2010 oprávnenie na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby podľa § 21 a oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce podľa § 27 vydané podľa predpisov platných do 31. mája 2010 sa považujú za oprávnenia vydané na neurčitý čas.“).

3.1.2. Školenie
Účelom školenia je oboznámiť zamestnancov s požiadavkami bezpečnosti práce s:
a) príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti pracovného prostredia,
b) vyskytujúcimi sa a predvídateľnými nebezpečenstvami, ich účinkami na zdravie a s ochranou proti nim,
c) oboznámenie sa s prevádzkovými poriadkami (napr. prevádzkový poriadok pre prácu s chemickými faktormi a posudkom o riziku a pod.)

3.1.3. Meranie faktorov pracovného prostredia
Naša spoločnosť zabezpečuje orientačné meranie nasledovných faktorov pracovného prostredia
a) osvetlenia,
b) hluku,
c) teploty,
d) vlhkosti.
Uvedené meranie niektorých faktorov pracovného prostredia vykonávame pomocou prístroja Envirometer

3.1.4. Audit pracovného prostredia
Účelom auditu je komplexne a objektívne zistenie skutočného stavu a spôsobu zabezpečenia ochrany pracovného prostredia, stanovení opatrení a postupov pri odstraňovaní zistených nedostatkov, závad a kontrola plnenia požiadaviek vyplývajúcich so všeobecne záväzných právnych predpisov u obchodného partnera.
Vykonanie auditu začína dôslednou prehliadkou priestorov a objektov obchodného partnera a pokračuje kontrolou spracovanej dokumentácie.
Výsledkom auditu je podrobná správa obsahujúca vyhodnotenie aktuálnej úrovne zaistenia pracovného prostredia ako aj zistené nedostatky a návrhy na riešenie týchto nedostatkov.
Samotný audit zabezpečí podrobný prehľad o stave pracovného prostredia u obchodného partnera a spolu s návrhom na odstránenie zistených nedostatkov pomôže obchodnému partnerovi pri ďalšom skvalitňovaní týchto oblastí podnikateľskej činnosti
Niekoľkoročná prax našich technikov a ich bohaté skúsenosti s kontrolami štátnych orgánov pomôžu obchodnému partnerovi odhaliť slabiny, ktoré by ho v prípade ich včasného nezaregistrovania mohli stáť sankcie, škody spôsobené požiarom, prevádzkovou nehodou alebo poškodením zdravia zamestnancov.

Kontaktné informácie

B.P.O. s.r.o.
Arménska 4
821 07 Bratislava 214

Bc. Marian Muráni
riaditeľ spoločnosti

mobil: 0905 200 658
tel./fax.: 02/526 23 961
e-mail: bpo@bpo.sk

Ďalšie kontaktné informácie »

Referencie

  • KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
  • Komunálna poisťovňa, a.s.
  • SHELL Slovakia, spol. s.r.o.
  • SEGUM incest s.r.o.
  • SLOVDEKRA, s.r.o.