Ochrana
pred požiarmi

Na úseku ochrany pred požiarmi zabezpečujeme služby technika a špecialistu PO:

 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok
 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok
 • vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok
 • vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom
 • určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby
 • vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby
 • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov
 • vypracúvanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb
 • spracúvanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa

Špecialista PO plní povinnosti aj technika PO.

Kontaktné informácie

B.P.O. s.r.o.
Arménska 4
821 07 Bratislava 214

Bc. Marian Muráni
riaditeľ spoločnosti

mobil: 0905 200 658
tel./fax.: 02/526 23 961
e-mail: bpo@bpo.sk

Ďalšie kontaktné informácie »

Referencie

 • KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
 • Komunálna poisťovňa, a.s.
 • SHELL Slovakia, spol. s.r.o.
 • SEGUM incest s.r.o.
 • SLOVDEKRA, s.r.o.