ADR

Na úseku prepravy nebezpečných látok po ceste zabezpečuje služby bezpečnostného poradcu ADR analýza stavu plnenia dohody ADR:

 • poradenská služba v oblasti ADR
 • spracovanie výročnej správy pre vedenie spoločnosti a orgány štátnej správy
 • spracovanie správy o mimoriadnej udalosti alebo nehode a návrh na zamedzenie vzniku podobných situácii
 • zatriedenie nebezpečných vecí
 • posúdenie obalov, návrh obalov, označenie obalov a posúdenie množstva nebezpečných vecí
 • spracovanie dokumentácie ADR potrebnej pri preprave
 • spracovanie schémy bezpečnostných značiek a schémy označenia vozidla
 • posúdenie trasy: obmedzenia – tunely a vodné zdroje
 • bezpečnostné pokyny a poučenie posádky
 • iné dokumenty a činnosti potrebné na zabezpečenie bezpečného priebehu nakládky, vykládky a prepravy nebezpečných vecí podľa dohody ADR
 • školenie osôb podieľajúcich sa na manipulácii s nebezpečnými vecami

Kontaktné informácie

B.P.O. s.r.o.
Arménska 4
821 07 Bratislava 214

Bc. Marian Muráni
riaditeľ spoločnosti

mobil: 0905 200 658
tel./fax.: 02/526 23 961
e-mail: bpo@bpo.sk

Ďalšie kontaktné informácie »

Referencie

 • KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
 • Komunálna poisťovňa, a.s.
 • SHELL Slovakia, spol. s.r.o.
 • SEGUM incest s.r.o.
 • SLOVDEKRA, s.r.o.