Novinky

Teplota na pracovisku: Čo musí zabezpečiť zamestnávateľ?

Teplota na pracovisku: Čo musí zabezpečiť zamestnávateľ?

Vysoké teploty na pracovisku predstavujú významné riziko pre zdravie a bezpečnosť zamestnancov. V letných mesiacoch, alebo pri práci v horúcich prostrediach, môžu zamestnanci čeliť mnohým výzvam, vrátane tepelného stresu, dehydratácie a úpalu. 
Čítať viac...

Ochrana zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym faktorom, mutagénnym faktorom alebo reprodukčne toxickým faktorom pri práci

Ochrana zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym faktorom, mutagénnym faktorom alebo reprodukčne toxickým faktorom pri práci

Ochrana zdravia zamestnancov, ktorí prichádzajú do kontaktu s nebezpečnými chemickými látkami, je jedným z kľúčových aspektov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vývoj v tejto oblasti neustále napreduje s cieľom zabezpečiť najvyššie štandardy ochrany.
Čítať viac...

Ochrana zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci

Ochrana zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci

Ochrana zamestnancov pred rizikami spojenými s expozíciou chemickým faktorom pri práci je neoddeliteľnou súčasťou bezpečnosti a zdravia pri práci. Právna úprava v tejto oblasti sa neustále vyvíja s cieľom zabezpečiť čo najvyššiu úroveň ochrany pracovníkov pred škodlivými účinkami chemických látok. Čítať viac...

Kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík

Kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík

Od 01. júna 2024 nadobúda účinnosť vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 123/2024 Z.z. ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach... Čítať viac...

Novela zákona o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh

Novela zákona o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh

Dňa 22.05.2024 bol zverejnený zákon NR SR Zákon č. 109/2024 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia a znižovaním administratívnej záťaže. Čítať viac...

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov (ďalej len “KBÚ„) obsahuje komplexné informácie o uvedenej chemickej látke. Príjemca chemickej látky takto dostáva informáciu o všetkých dôležitých aspektoch súvisiacich s nebezpečnými vlastnosťami chemickej látky.  Čítať viac...

Odpady - evidenčná a ohlasovacia povinnosť

Odpady - evidenčná a ohlasovacia povinnosť

V oblasti ochrany životného prostredia na Slovensku prichádza k významnej legislatívnej zmene. Od 1. januára 2026 vstúpi do platnosti nová vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
Čítať viac...

Zodpovednosť konateľa za škodu spôsobenú pri výkone funkcie na úseku závažných priemyselných havárií

Zodpovednosť konateľa za škodu spôsobenú pri výkone funkcie na úseku závažných priemyselných havárií

Nedodržanie pravidiel môže (v závislosti od okolností konkrétneho prípadu) viesť k vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone funkcie konateľa. Čítať viac...

Zodpovednosť konateľa za škodu spôsobenú pri výkone funkcie na úseku civilnej ochrany

Zodpovednosť konateľa za škodu spôsobenú pri výkone funkcie na úseku civilnej ochrany

Nedodržanie pravidiel môže (v závislosti od okolností konkrétneho prípadu) viesť k vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone funkcie konateľa. Čítať viac...

Zodpovednosť konateľa za škodu spôsobenú pri výkone funkcie na úseku ochrany pred požiarmi.

Zodpovednosť konateľa za škodu spôsobenú pri výkone funkcie na úseku ochrany pred požiarmi.

Nedodržanie pravidiel môže (v závislosti od okolností konkrétneho prípadu) viesť k vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone funkcie konateľa. Čítať viac...

<123...5>