Školenie a výcvik

Zamestnancov

Obsahom školenia prevencie závažných priemyselných havárii sú najmä:

 • všeobecné princípy a požiadavky prevencie závažných priemyselných havárií v podniku
 • výklad o základných rizikách závažnej priemyselnej havárie vrátane informácií o charakteristických vlastnostiach vybraných nebezpečných látok prítomných v podniku
 • výklad o špecifických rizikách závažnej priemyselnej havárie vyplývajúcich z konkrétneho zariadenia, technologického procesu, vlastností, množstva a umiestnenia vybranej nebezpečnej látky a podobne, a to s ohľadom na zaradenie príslušných zamestnancov
 • oboznámenie zamestnancov prinajmenšom v rozsahu, v akom sa ich týka
  • s programom prevencie závažných priemyselných havárií
  • s havarijným plánom vrátane spôsobu vyhlasovania poplachu, únikových ciest, úkrytov, spojovacích prostriedkov a povinností zamestnancov v prípade závažnej priemyselnej havárie
  • s rozmiestnením prostriedkov na zdolávanie závažných priemyselných havárií a obmedzovanie ich následkov
  • v podnikoch kategórie B aj s bezpečnostným riadiacim systémom a bezpečnostnou správou

Výcvik zamestnancov je zameraný v rozsahu, v akom sa ich týka, najmä:

 • na praktické precvičovanie používania
  • prostriedkov na zdolávanie závažných priemyselných havárií a na obmedzovanie ich následkov
  • špeciálnych osobných ochranných prostriedkov, najmä dýchacích prístrojov a špeciálnych ochranných odevov
  • prostriedkov na detekciu úniku toxických látok, výbušných látok alebo inak škodlivých látok
 • na precvičovanie situácií na zabezpečenie včasnej a primeranej reakcie na iniciačnú udalosť alebo na vzniknutú havarijnú situáciu, najmä podľa scenárov závažných priemyselných havárií

Vedúcich zamestnancov

Obsah školenia pre vedúcich zamestnancov sa rozšíri:

 • pre vedúcich zamestnancov o oboznámenie so všeobecne záväznými právnymi predpismi o prevencii závažných priemyselných havárií a pripravenosti na ich zdolávanie
 • pre zamestnancov, ktorým z ich pracovného zaradenia, a najmä z dokumentov z ktorých im vyplývajú konkrétne povinnosti

Výcvik zamestnancov je zameraný v rozsahu, v akom sa ich týka, najmä

 • na praktické precvičovanie používania
  • prostriedkov na zdolávanie závažných priemyselných havárií a na obmedzovanie ich následkov
  • špeciálnych osobných ochranných prostriedkov, najmä dýchacích prístrojov a špeciálnych ochranných odevov
  • prostriedkov na detekciu úniku toxických látok, výbušných látok alebo inak škodlivých látok
 • na precvičovanie situácií na zabezpečenie včasnej a primeranej reakcie na iniciačnú udalosť alebo na vzniknutú havarijnú situáciu, najmä podľa scenárov závažných priemyselných havárií

Kontaktné informácie

B.P.O. s.r.o.
Arménska 4
821 07 Bratislava 214

Bc. Marian Muráni
riaditeľ spoločnosti

mobil: 0905 200 658
tel./fax.: 02/526 23 961
e-mail: bpo@bpo.sk

Ďalšie kontaktné informácie »

Referencie

 • KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
 • Komunálna poisťovňa, a.s.
 • SHELL Slovakia, spol. s.r.o.
 • SEGUM incest s.r.o.
 • SLOVDEKRA, s.r.o.