Pracovná zdravotná služba

Služby pracovnej zdravotnej služby zabezpečujeme odborne spôsobilou osobou v zmysle §30a ods. 4 písm. d) zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže zamestnávateľ, ak nemá vlastných zamestnancov na vykonávanie pracovnej zdravotnej služby zmluvne zabezpečiť vykonávanie pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom s právnickou osobou, ktorá je oprávnená na výkon bezpečnostnotechnickej služby, na výkon niektorých činností pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórii.

Kontaktné informácie

B.P.O. s.r.o.
Arménska 4
821 07 Bratislava 214

Bc. Marian Muráni
riaditeľ spoločnosti

mobil: 0905 200 658
tel./fax.: 02/526 23 961
e-mail: bpo@bpo.sk

Ďalšie kontaktné informácie »

Referencie

  • KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
  • Komunálna poisťovňa, a.s.
  • SHELL Slovakia, spol. s.r.o.
  • SEGUM incest s.r.o.
  • SLOVDEKRA, s.r.o.