Referent odpadového hospodárstva

Referent odpadového hospodárstva zabezpečuje:

 • vypracovanie havarijných plánov pre OH, prevádzkových poriadkov skladov nebezpečných odpadov
 • zaradenie odpadov v zmysle kategorizácie a Katalógu odpadov
 • vypracovanie identifikačných listov nebezpečného odpadu
 • určenie vhodného spôsobu likvidácie odpadov  v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve
 • vyhotovenie programov odpadového hospodárstva
 • špecifikácia činností pri nakladaní s odpadmi, spôsob nakladania s odpadmi
 • hlásenia o nakladaní so zvláštnymi a nebezpečnými odpadmi za príslušný kalendárny rok, evidenčné listy odpadov
 • vykonávať pravidelné previerky zabezpečenia a dodržiavanie odpadového hospodárstva
 • odstraňovanie nedostatkov zistených pri kontrolnej činnosti
 • zastupovanie pred štátnym odborným dozorom
 • ekologický audit firiem z hľadiska odpadového hospodárstva
 • poradenstvo pre podnikanie v oblasti nakladania s odpadom

Kontaktné informácie

B.P.O. s.r.o.
Arménska 4
821 07 Bratislava 214

Bc. Marian Muráni
riaditeľ spoločnosti

mobil: 0905 200 658
tel./fax.: 02/526 23 961
e-mail: bpo@bpo.sk

Ďalšie kontaktné informácie »

Referencie

 • KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
 • Komunálna poisťovňa, a.s.
 • SHELL Slovakia, spol. s.r.o.
 • SEGUM incest s.r.o.
 • SLOVDEKRA, s.r.o.