Technik požiarnej ochrany

Technik požiarnej ochrany zabezpečuje:

 • vypracovanie a vedenie dokumentácie OPP
  • požiarna identifikačná karta
  • požiarny poriadok pracoviska
  • požiarne poplachové smernice
  • požiarny evakuačný plán
  • požiarna kniha
  • doklady o kontrole požiarnotechnických zariadení a požiarnych vodovodov
  • údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi
  • dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi
  • dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok
  • dokumentácia o činnosti hasičskej jednotky
  • riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby
  • dokumentácia o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby
  • ďalšie doklady, ak tak ustanovuje osobitný predpisvykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok
 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok
 • vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok
 • vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom
 • určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby a vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby
 • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov

Kontaktné informácie

B.P.O. s.r.o.
Arménska 4
821 07 Bratislava 214

Bc. Marian Muráni
riaditeľ spoločnosti

mobil: 0905 200 658
tel./fax.: 02/526 23 961
e-mail: bpo@bpo.sk

Ďalšie kontaktné informácie »

Referencie

 • KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
 • Komunálna poisťovňa, a.s.
 • SHELL Slovakia, spol. s.r.o.
 • SEGUM incest s.r.o.
 • SLOVDEKRA, s.r.o.