Školenie ochrany pred požiarmi

Účelom školenia je oboznamovať zamestnancov:

 • s požiadavkami ochrany pred požiarmi v objektoch
 • so všeobecnými požiadavkami ochrany pred požiarmi v objektoch a priestoroch objednávateľa
 • s výkladom o nebezpečenstve vzniku požiaru charakteristickom pre príslušné pracovisko, najmä o protipožiarnych opatreniach na pracovisku, požiarnom poriadku pracoviska, zabezpečení ochrany pred požiarmi pri technologických procesoch, skladovaní horľavých látok a o pracovnej disciplíne vo vzťahu k ochrane pred požiarmi
 • s rozmiestnením hasiacich zariadení, hasiacich prístrojov, spojovacích prostriedkov a ďalších vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi na pracovisku a so spôsobom ich použitia, ako aj s rozmiestnením hlavných vypínačov elektrickej energie a uzáverov vody a plynu
 • so spôsob vyhlasovania požiarneho poplachu na pracoviskách, povinnosti zamestnancov pri vzniku požiaru vyplývajúce z požiarnych poplachových smerníc a z požiarneho evakuačného plánu.

Vedúcich zamestnancov

Účelom školenia je oboznamovať zamestnancov:

 • o oboznámenie sa s osobitnými predpismi, s požiarnym štatútom, s nebezpečenstvom vzniku požiaru vyplývajúcim z činnosti objednávateľa a so základmi procesov horenia a hasenia, so základnými požiadavkami protipožiarnej bezpečnosti stavieb, so zásadami protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok a pri manipulácii s nimi a pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a s činnosťou a parametrami zariadení, hasičskej techniky a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi
 • s požiadavkami ochrany pred požiarmi v objektoch
 • so všeobecnými požiadavkami ochrany pred požiarmi v objektoch a priestoroch objednávateľa
 • s výkladom o nebezpečenstve vzniku požiaru charakteristickom pre príslušné pracovisko, najmä o protipožiarnych opatreniach na pracovisku, požiarnom poriadku pracoviska, zabezpečení ochrany pred požiarmi pri technologických procesoch, skladovaní horľavých látok a o pracovnej disciplíne vo vzťahu k ochrane pred požiarmi
 • s rozmiestnením hasiacich zariadení, hasiacich prístrojov, spojovacích prostriedkov a ďalších vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi na pracovisku a so spôsobom ich použitia, ako aj s rozmiestnením hlavných vypínačov elektrickej energie a uzáverov vody a plynu
 • so spôsob vyhlasovania požiarneho poplachu na pracoviskách, povinnosti zamestnancov pri vzniku požiaru vyplývajúce z požiarnych poplachových smerníc a z požiarneho evakuačného plánu

Zamestnancov zabezpečujúcich OPP v mimopracovnom čase

Účelom školenia je oboznamovať zamestnancov zabezpečujúcich OPP v mimopracovnom čase s:

 • miestami so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
 • umiestnením a s použitím prostriedkov určených na vyhlásenie požiarneho poplachu, so spôsobom vyhlásenia požiarneho poplachu a privolania pomoci podľa požiarnych poplachových smerníc
 • rozmiestnením a so spôsobom použitia prenosných hasiacich prístrojov, hasiacich zariadení a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi a so spôsobmi hasenia
 • rozmiestnením hlavných uzáverov vody, plynu a elektrickej energie, ako aj so spracúvaním, s vyrábaním, s používaním a so skladovaním horľavých materiálov
 • ďalšími pokynmi na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase

Protipožiarnych hliadok

Protipožiarna hliadka pracoviska
Účelom odbornej prípravy členov protipožiarnej hliadky pracoviska je ich oboznámiť s:

 • jej úlohami, s nebezpečenstvom vzniku požiaru na pracovisku, s príslušnou dokumentáciou ochrany pred požiarmi na pracovisku,  so spôsobom vyhlásenia požiarneho poplachu a privolania pomoci
 • rozmiestnením a s použitím hasiacich prístrojov, hasiacich zariadení a spojovacích prostriedkov, požiarnotechnických zariadení na zabránenie šírenia požiaru, so spôsobom a s cestami evakuácie a so súčinnosťou s hasičskou jednotkou

Protipožiarna asistenčná hliadka
Účelom odbornej prípravy členov protipožiarnej asistenčnej hliadky je ich oboznámiť s:

 • pokynmi vydanými štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo zodpovedným vedúcim fyzickej osoby – podnikateľa
 • prihliadnutím na podujatie alebo činnosť, na ktorú je protipožiarna asistenčná hliadka zriadená

Kontaktné informácie

B.P.O. s.r.o.
Arménska 4
821 07 Bratislava 214

Bc. Marian Muráni
riaditeľ spoločnosti

mobil: 0905 200 658
tel./fax.: 02/526 23 961
e-mail: bpo@bpo.sk

Ďalšie kontaktné informácie »

Referencie

 • KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
 • Komunálna poisťovňa, a.s.
 • SHELL Slovakia, spol. s.r.o.
 • SEGUM incest s.r.o.
 • SLOVDEKRA, s.r.o.