Školenie

Zamestnancov

Účelom školenia je oboznamovať zamestnancov s požiadavkami civilnej ochrany:

 • oboznámenie sa so všeobecnými požiadavkami civilnej ochrany v objektoch a priestoroch objednávateľa
 • výklad o nebezpečenstve vzniku mimoriadnej udalosti pre príslušné pracovisko, najmä o opatreniach na pracovisku, dokumentáciou pracoviska, zabezpečení civilnej ochrany pri technologických procesoch
 • oboznámenie sa s rozmiestnením zariadení na vyvolanie poplachu, spojovacích prostriedkov a ďalších vecných prostriedkov civilnej ochrany na pracovisku a so spôsobom ich použitia, ako aj s rozmiestnením hlavných vypínačov elektrickej energie a uzáverov vody a plynu
 • spôsob vyhlasovania poplachu v právnickej osobe alebo v podnikajúcej fyzickej osobe a na pracoviskách, povinnosti zamestnancov pri vzniku mimoriadnej udalosti

Vedúcich zamestnancov

Účelom školenia vedúcich zamestnancov je:

 • oboznámenie sa so všeobecnými požiadavkami civilnej ochrany v objektoch a priestoroch objednávateľa
 • oboznámenia sa s plánom evakuácie, plánom ukrytia, plánom vyrozumenia a organizáciou jednotiek CO
 • výklad o nebezpečenstve vzniku mimoriadnej udalosti pre príslušné pracovisko, najmä o opatreniach na pracovisku, dokumentáciou pracoviska, zabezpečení civilnej ochrany pri technologických procesoch
 • oboznámenie sa s rozmiestnením zariadení na vyvolanie poplachu, spojovacích prostriedkov a ďalších vecných prostriedkov civilnej ochrany na pracovisku a so spôsobom ich použitia, ako aj s rozmiestnením hlavných vypínačov elektrickej energie a uzáverov vody a plynu
 • spôsob vyhlasovania poplachu v právnickej osobe alebo v podnikajúcej fyzickej osobe a na pracoviskách, povinnosti zamestnancov pri vzniku mimoriadnej udalosti

Kontaktné informácie

B.P.O. s.r.o.
Arménska 4
821 07 Bratislava 214

Bc. Marian Muráni
riaditeľ spoločnosti

mobil: 0905 200 658
tel./fax.: 02/526 23 961
e-mail: bpo@bpo.sk

Ďalšie kontaktné informácie »

Referencie

 • KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
 • Komunálna poisťovňa, a.s.
 • SHELL Slovakia, spol. s.r.o.
 • SEGUM incest s.r.o.
 • SLOVDEKRA, s.r.o.