Referent civilnej ochrany

Referent civilnej ochrany havárií zabezpečuje:

 • podieľanie sa pri vypracúvaní a vedení dokumentácie
  • dokumentácia o školení a odbornej príprave zamestnancov z civilnej ochrany
  • plánov ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti
  • plánov dopravného, zdravotníckeho alebo zásobovacieho zabezpečenia evakuácie
  • plánu ubytovania evakuovaných osôb v obci
 • vykonávanie pravidelných preventívnych prehliadok zameraných na zabezpečenie civilnej ochrany
 • organizovanie a vyhodnocovanie cvičení civilnej ochrany
 • spolupracovať a zastupovať pred orgánmi štátnej správy
  • poskytovať informácie obvodnému úradu a obcí, o možnom nebezpečenstve, jeho rozsahu, spôsobe ochrany a likvidácii následkov a tie pravidelne aktualizovať
  • spolupracovať s krajským úradom, obvodným úradom a obcou pri riešení ochrany obyvateľstva
 • pripravovať a navrhovať opatrenia pri zabezpečovaní ochranu zamestnancov a osôb, ktoré môžu byť ohrozené
 • spolupracovať pri zriaďovaní a udržiavaní ochranných stavieb a prostriedkov varovania
 • spolupracovať pri vytváraní jednotiek a zariadení civilnej ochrany, ich akcieschopnosti a prevádzkyschopnosti
 • pri skladovaní nebezpečných látok alebo ich manipulácii spolupracovať pri zabezpečovaní systému monitorovania územia, varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb na ohrozenom území

Kontaktné informácie

B.P.O. s.r.o.
Arménska 4
821 07 Bratislava 214

Bc. Marian Muráni
riaditeľ spoločnosti

mobil: 0905 200 658
tel./fax.: 02/526 23 961
e-mail: bpo@bpo.sk

Ďalšie kontaktné informácie »

Referencie

 • KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
 • Komunálna poisťovňa, a.s.
 • SHELL Slovakia, spol. s.r.o.
 • SEGUM incest s.r.o.
 • SLOVDEKRA, s.r.o.