Školenie bezpečnosti práce

Zamestnancov

Účelom školenia zamestnancov je ich oboznámenie s:

 • príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci a zásadami bezpečného správania na pracovisku a bezpečnými pracovnými postupmi
 • vyskytujúcimi sa predvídateľnými nebezpečenstvami, ich účinkami na zdravie a s ochranou proti nim
 • oboznámenie sa s rozmiestnením prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci, spojovacích prostriedkov a ďalších vecných prostriedkov bezpečnosti práce na pracovisku a so spôsobom ich použitia, ako aj s rozmiestnením hlavných vypínačov elektrickej energie a uzáverov vody a plynu

Školenie zamestnancov z bezpečnosti práce sa vykonáva na základe projektu vzdelávania schváleného Národným inšpektorátom práce.

Vedúcich zamestnancov

Účelom školenia vedúcich zamestnancov je ich oboznámenie s:

 • organizačnou štruktúrou spoločnosti na úseku BOZP
 • príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci a zásadami bezpečného správania na pracovisku a bezpečnými pracovnými postupmi
 • vyskytujúcimi sa predvídateľnými nebezpečenstvami, ich účinkami na zdravie a s ochranou proti nim
 • oboznámenie sa s rozmiestnením prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci, spojovacích prostriedkov a ďalších vecných prostriedkov bezpečnosti práce na pracovisku a so spôsobom ich použitia, ako aj s rozmiestnením hlavných vypínačov elektrickej energie a uzáverov vody a plynu

Školenie zamestnancov z bezpečnosti práce sa vykonáva na základe projektu vzdelávania schváleného Národným inšpektorátom práce.

Zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť

Účelom školenia zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť ich je oboznámenie s:

 • príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • ich právami a povinnosťami

Zamestnancov  pracujúcich vo výške

Účelom školenia zamestnancov pracujúcich vo výške je ich oboznámenie s:

 • príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi súvisiacimi s prácou vo výške, so zásadami bezpečnej práce a bezpečnými pracovnými postupmi vo výške
 • vyskytujúcimi sa predvídateľnými nebezpečenstvami, ich účinkami na zdravie a s ochranou proti nim

Školenie zamestnancov pracujúcich vo výške sa vykonáva na základe projektu vzdelávania schváleného Národným inšpektorátom práce.

Vodičov motorových vozidiel

Účelom školenia vodičov motorových vozidiel je ich oboznámenie s:

 • príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi súvisiacimi s prevádzkou a vedením motorového vozidla

Kontaktné informácie

B.P.O. s.r.o.
Arménska 4
821 07 Bratislava 214

Bc. Marian Muráni
riaditeľ spoločnosti

mobil: 0905 200 658
tel./fax.: 02/526 23 961
e-mail: bpo@bpo.sk

Ďalšie kontaktné informácie »

Referencie

 • KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
 • Komunálna poisťovňa, a.s.
 • SHELL Slovakia, spol. s.r.o.
 • SEGUM incest s.r.o.
 • SLOVDEKRA, s.r.o.