Koordinátor BOZP na stavenisku

Koordinátor BOZP na stavenisku zabezpečuje:

 • vypracovanie a vedenie predpísanej dokumentácie, záznamov a evidencie súvisiacej s bezpečnosťou práce na stavbe
 • školenie zamestnancov z BOZP
 • kontrola vykonania bezpečnostných opatrení na stavbe
 • vykonávanie kontrol zamestnancov na stavbe (kontrola na požitie alkoholu, omamných a psychotropných látok, kontrola používania OOPP a pod.)
 • kontrola vykonanie odborných prehliadok a skúšok technických zariadení na stavenisku
 • šetrenie pracovných úrazov
 • komunikácia s úradmi štátnej správy

Kontaktné informácie

B.P.O. s.r.o.
Arménska 4
821 07 Bratislava 214

Bc. Marian Muráni
riaditeľ spoločnosti

mobil: 0905 200 658
tel./fax.: 02/526 23 961
e-mail: bpo@bpo.sk

Ďalšie kontaktné informácie »

Referencie

 • KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
 • Komunálna poisťovňa, a.s.
 • SHELL Slovakia, spol. s.r.o.
 • SEGUM incest s.r.o.
 • SLOVDEKRA, s.r.o.