Autorizovaný bezpečnostný technik

Autorizovaný bezpečnostný technik zabezpečuje:

 • vypracovanie a vedenie predpísanej dokumentácie, záznamov a evidencie súvisiacej s bezpečnosťou práce
 • spracovanie koncepcie politiky bezpečnosti práce
 • spracovanie pravidiel bezpečnosti práce
 • navrhnutie opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • zisťovanie nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a spracovanie písomného dokumentu o posúdení rizika u všetkých zamestnancov
 • navrhovanie opatrení na odstránenie nebezpečenstvá a ohrozenia
 • vypracúvanie hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a pracovného prostredia
 • vypracovanie zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov
 • zreteľne označovať pracoviská a zariadenia, ktoré môžu ohroziť alebo poškodiť zdravie zamestnanca
 • určovanie bezpečných pracovných postupov
 • šetrenie a spísanie záznamu o pracovnom úraze alebo závažnom pracovnom úraze
 • kontrolovanie a vyžadovanie dodržiavania príslušných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
 • kontrolovanie a vyžadovanie používania osobných ochranných pracovných prostriedkov, ochranných zariadení a iných ochranných opatrení
 • vykonávať pravidelné previerky bezpečnosti práce a pracovného prostredia
 • odstraňovanie nedostatkov zistených pri kontrolnej činnosti
 • zastupovanie pred štátnym odborným dozorom

Kontaktné informácie

B.P.O. s.r.o.
Arménska 4
821 07 Bratislava 214

Bc. Marian Muráni
riaditeľ spoločnosti

mobil: 0905 200 658
tel./fax.: 02/526 23 961
e-mail: bpo@bpo.sk

Ďalšie kontaktné informácie »

Referencie

 • KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
 • Komunálna poisťovňa, a.s.
 • SHELL Slovakia, spol. s.r.o.
 • SEGUM incest s.r.o.
 • SLOVDEKRA, s.r.o.