Školenie pri BOZP pri banskej činnosti

Školenie zamestnancov z BOZP pri banskej činnosti:

Účelom š kolenia je oboznamovať zamestnancov s požiadavkami bezpečnosti práce pri banskej činnosti s:

a)prísluš nými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci a zásadami bezpečného správania na pracovisku a bezpečnými pracovnými postupmi a overovaťich znalosti

b) vyskytujúcimi sa a predvídateľnými nebezpečenstvami, ich účinkami na zdravie a s ochranou proti nim,

c) oboznámenie sa s rozmiestnením prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci, spojovacích prostriedkov a ďalš ích vecných prostriedkov bezpečnosti práce na pracovisku a so spôsobom ich použitia, ako aj s rozmiestnením hlavných vypínačov elektrickej energie a uzáverov vody a plynu, Zamestnávateľ vo vnútornom predpise upraví pravidelnosť oboznamovania z bezpečnosti práce tak, aby k oboznamovaniu doš lo najmenej raz za dva roky, ak osobitný predpis neustanovuje inak, o čom vyhotoví písomný záznam,

Kontaktné informácie

B.P.O. s.r.o.
Arménska 4
821 07 Bratislava 214

Bc. Marian Muráni
riaditeľ spoločnosti

mobil: 0905 200 658
tel./fax.: 02/526 23 961
e-mail: bpo@bpo.sk

Ďalšie kontaktné informácie »

Referencie

  • KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
  • Komunálna poisťovňa, a.s.
  • SHELL Slovakia, spol. s.r.o.
  • SEGUM incest s.r.o.
  • SLOVDEKRA, s.r.o.