Povinnosti na úseku BOZP pri banskej činnosti

Spoločnosť je povinná pri banskej činnosti:

a)   organizácia je  povinná  zabezpečiť  a  kontrolovaťdodržiavanie  banského  zákona  a  predpisov vydaných na ich základe, ako aj iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich bezpečnosť  a  ochranu  zdravia  pri  práci  a  bezpečnosť  prevádzky  a  pracovné  podmienky  pri banskej činnosti  a činnosti  vykonávanej  banským  spôsobom.  Na  zaistenie  odborného  a bezpečného riadenia banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom je organizácia povinná určiť zodpovedného vedúceho pracovníka.

b)   organizácia  je  povinná  včas  vykonať  potrebné  preventívne  a  zabezpečovacie  opatrenia  a bezodkladne  odstraňovať  nebezpečné  stavy,  ktoré  by  mohli  ohroziť  prevádzku  organizácie alebo  celospoločenský  záujem,  najmä  bezpečnosťživota  a  zdravie ľudí.  V  rámci  havarijnej prevencie je organizácia povinná urobiť opatrenia, najmä na predchádzanie vzniku požiarov a výbuchov,  prievalov  vôd  a  bahnín,  prietrží  hornín,  uhlia  a  plynov,  ako  aj  vzniku  banských otrasov a erupcií.

c)   organizácia je povinná zisťovaťpríčiny prevádzkových nehôd a pracovných úrazov, evidovaťa registrovať ich a výsledky predkladať obvodnému banskému úradu spolu s uvedením opatrení vykonaných na odstránenie závad

Kontaktné informácie

B.P.O. s.r.o.
Arménska 4
821 07 Bratislava 214

Bc. Marian Muráni
riaditeľ spoločnosti

mobil: 0905 200 658
tel./fax.: 02/526 23 961
e-mail: bpo@bpo.sk

Ďalšie kontaktné informácie »

Referencie

  • KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
  • Komunálna poisťovňa, a.s.
  • SHELL Slovakia, spol. s.r.o.
  • SEGUM incest s.r.o.
  • SLOVDEKRA, s.r.o.